Mystique schoonheidssalon en medisch pedicuren

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Mystique  en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 1. Inspanningen schoonheidssalon

Mystique zal de behandelingen uitvoeren naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Mystique zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënte inlichten over de financiële consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling.

 

 1. Afspraken

De cliënte moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Mystique vermelden.

Indien de cliënte deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Mystique de tijd voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Dit bedraagt het minimale uurtarief. Kleine behandelingen als epileren en harsen worden gerekend als normale kostprijs. Bij een behandeling/intake met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.

Annuleren van afspraken dient telefonisch of via e-mail te gebeuren.

Indien een cliënte later dan de afgesproken tijd bij Mystique komt, mag Mystique de verloren tijd inkorten en toch het gehele honorarium berekenen.

Bij een vertraging van meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd kan Mystique de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Mystique moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënte melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan bovengenoemde verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht.

Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

 1. Betaling

Mystique vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten mondeling aan de cliënte en op haar website.

De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. 

Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënte dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via Tikkie (direct overschrijving) te voldoen.

 

 1. Persoonsgegevens & privacy

Graag verwijs ik u naar de Privacy verklaring hieronder voor de uitgebreide Privacy verklaring van Mystique.

De cliënt voorziet Mystique bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste / pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Mystique behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG code. Mystique zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

Uw privacy is gegarandeerd.

 

 1. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënte heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënte is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste / pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 1. Aansprakelijkheid

Mystique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste / pedicure is uitgegaan van door de cliënte verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. 

Mystique is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënte heeft meegenomen naar Mystique.

 

 1. Garantie

 Mystique geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op producten als door gebruik van de producten huidreacties (bv. roodheid, uitslag) ontstaan.

Deze garantie vervalt indien:

* De cliënte andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste / pedicure geadviseerde producten heeft gebruikt.

* De cliënte de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

* De cliënte het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

* De cliënte de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

De producten kunnen na overleg met de schoonheidsspecialiste / pedicure éénmalig geruild worden voor andere producten van Mystique doch binnen een week (7 dagen).

Er geldt geen geld terug garantie.

 

 1. Beschadiging & diefstal

Mystique heeft het recht van de cliënte een schadevergoeding te eisen indien de cliënte meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Mystique meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan de eigenaar van Mystique. 

Mystique geeft de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord.

Indien een klacht gegrond is, zal Mystique de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Klachten over gekochte producten dienen binnen 72 uur na ontvangst van de producten gemeld te worden. 

Daarna kunnen klachten niet meer worden aanvaard en worden de producten beschouwd als zijnde aanvaard door de koper.

 

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich bij Mystique behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Mystique het recht de cliënt de toegang tot Mystique te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Bij Mystique wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten en de Richtlijnen van ProVoet.

Er wordt van de cliënt verwacht dat die zich houdt aan de persoonlijke hygiëne regels.

 

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Mystique en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. 

In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Mystique behoudt zich het recht ten alle tijden en zonder kennisgeving vooraf, haar Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op haar website.

Mystique is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op  sociale media plaatsen en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Mystique.

Mystique kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

Mystique betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

Mystique schoonheidssalon en medisch pedicuren

Privacy verklaring

 

Mystique geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de afgenomen dienstverlening bij Mystique. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-01-2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Mystique verwerkt van haar cliënten.

Indien u cliënt wordt van Mystique, of om andere reden persoonsgegevens aan Mystique verstrekt door het invullen van het afspraak of intake formulier, te bellen, te mailen of op andere wijze contact te leggen met Mystique, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

 

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Mystique schoonheidssalon en medische pedicure, De Tinnegieter 8, 5591 MN te Heeze.

Mystique is bereikbaar via:

telefoon: 06-15296002

of email: mariskaschenkels@gmail.com

 

 1. Welke gegevens verwerkt Mystique met welk doel

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) Voor- en achternaam, geboortedatum

b) Adresgegevens

c) Telefoonnummer en emailadres

d) Huisarts, Podotherapeut, Specialist, Zorgverzekering, BSN,

e) Intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens

f) Anamnese formulier Podofile

g) Medicijn gebruik, gebruik medische hulpmiddelen

h) Behandeling en Productgebruik van gegeven behandeling

i) Bij medische indicatie kunnen medische gegevens via huisarts of podotherapeut verstrekt worden

j) Het afhandelen van uw betaling

 

2.2. Mystique verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a,b,c) Uw naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:

* contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken

* het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten van Mystique

* het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking

* versturen van een nieuwsbrief mits u daar toestemming voor heeft gegeven

d,i) In geval van doorverwijzing bij problemen of gezondheidsomstandigheden.

e,f,g) Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen en eventuele huidafwijkingen te monitoren i.v.m contra- indicaties bij diverse behandelingen. Medicijn gebruik is belangrijk om rekening te houden met contra-indicaties voor het uitoefenen van de behandeling, en om tijdig te signaleren en doorverwijzen.

h) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.

j) Mystique is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.

Voor het bijhouden van onze behandelverslagen, administratie en boekhouding maken wij gebruik van het softwareprogramma Podofile. Hierin verwerken wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw behandeling. Deze gegevens worden o.a. gebruikt voor het administreren van kwitanties en facturen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Wij werken volgens de AVG code.

*) Mystique heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar.

Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder is dan 18 jaar.

Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Bij het bezoek aan Mystique door een minderjarige wordt er toestemming gevraagd aan ouders/ verzorgers over het verwerken van persoonlijke gegevens van de minderjarige.

 

2.3. E-mail berichtgeving:

Mystique gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie toe te sturen over activiteiten en diensten van Mystique.

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Laposta. Laposta zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door Laposta beveiligd opgeslagen. Laposta maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Laposta behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk door het sturen van een email naar: mariskaschenkels@gmail.com  

 

2.4. Informatie verstrekking aan derden:

Mystique verkoopt of verhuurt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 1. Niet- persoonlijke informatie

a) Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard.

(bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina's die u heeft bekeken.)

Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

b) Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina's te promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Google + en Instagram.

Deze knoppen worden gerealiseerd met een code AddThis.com, die een cookie plaatst.

Leest u de Privacy verklaring van Google +, Facebook en Instagram wat zij met uw persoonsgegevens doen, die zij met deze code verwerken.

 

 

 1. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

Mystique is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als

u op de website van Mystique terecht kwam via de website van een derde.

 

 1. Bewaartermijnen

Mystique verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Echter houden wij ons wel aan de wettelijke bewaartermijnen. (wet op medische gegevens en de wet op financiële administratie)

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Mystique passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om

misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

 1. Inzagerecht

7.1. Via de eigenaresse van Mystique kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Mystique zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

7.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Mystique.

7.3. Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Mystique.

via telefoon: 06-15296002 of email: mariskaschenkels@gmail.com

 

 1. Wijzigingen

Mystique behoud zich het recht om deze Privacy verklaring ten alle tijden en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Elke wijziging wordt via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.

Contactgegevens:

Mystique shs & mp

De Tinnegieter 8

5591 MN Heeze

 T 06-15296002

E mariskaschenkels@gmail.com 

 

KvK nr 17101358

BTW nr NL.00016.94.759.B07

 

Contactpersoon voor privacyzaken: Mariska Schenkels